ตราสัญลักษณ์กรม

ตราสัญลักษณ์กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

ความหมายตราสัญลักษณ์กรมทรัพยากรน้ำบาดาล


     พระนารายณ์เป็นเทพผู้คุ้มครองโลกทั้งสามให้สงบปลอดภัย พระองค์จะทรงบำเพ็ญศีล สมาธิ ร่วมกับพญาอนันตนาคราชซึ่งหมายถึงน้ำบาดาลด้วยพระทัยที่แน่วแน่ในสมาธิ ทรงทำให้พญาอนันตนาคราชเกิดฌานสมาบัติ คือ ศีล สมาธิ ปัญญา ดุจน้ำพระทัยที่สงบนิ่ง ของพระองค์กลั่นกรองจนเป็นน้ำบาดาลอันใส เย็นสะอาด บริสุทธิ์ ปราศจากมลทินและอันตรายทั้งปวง น้ำบาดาลอันเกิดจากพระทัยที่มีศีล คือ ข้าราชการที่มีความซื่อสัตย์ ปฏิบัติงานเพื่อประโยชน์สุขข องประชาชน เป็นข้าราชการที่มีความรู้ ฉลาดปราดเปรื่อง มุ่งมั่น เพื่อให้ผลงงานบรรลุเ ป้าประสงค์ของกรมทรัพยากรน้ำบาดาล พระกรซ้ายของ องค์พระนารายณ์ทรงถือสังข์ปาญจะชันยะ เพื่อหลั่งทักษิโณทก ให้เกิดความร่มเย็น เป็นสุขแด่มวลมนุษย์ พระกรขวาถือจักรหรือวิชรนาถ เพื่อผดุงความยุติธรรมและ ปราบอธรรมให้สิ้นไปจากพิภพ สีพระวรกายเป็นทองคำ ประดับกายด้วยแก้วทับทรวง ชื่อ " เกาษฏก" มีวลัยหรือกำไลมือฝังด้วยแก้วสยมันตกะประทับทรงบนหลังพญาอนันต นาคราชซึ่งขนดปรกเป็นบันลังก์สีทองล้อมรอบด้วยน้ำบาดาลสีน้ำเงินเข้มอยู่ภายในวง กลมสายประคำสีทอง และล้อมด้วยพญานาคสีทองสองตัว ประกอบเป็นวงกลมรอบอักษร ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ สีน้ำเงินเข้ม " กรมทรัพยากรน้ำบาดาล " อยู่กึ่งกลางด้านบน และ " DEPARTMENT OF GROUNDWATER RESOURCES " อยู่กึ่งกลางด้านล่างความหมายของน้ำบาดาล


ความหมายของน้ำบาดาล คำนิยามของน้ำบาดาลตาม พ.ร.บ น้ำบาดาล พ.ศ.2520 หมายความถึง

"น้ำใต้ดินที่เกิดอยู่ในชั้นดิน กรวด ทราย หรือหิน ซึ่งอยู่ลึกจากผิวดินเกินความลึกที่รัฐมนตรีกำหนดโดยประกาศใน พระราชกิจจานุเบกษา แต่จะกำหนดความลึกน้อยกว่าสิบเมตรไม่ได้"